The Observer Effect

NL
Graag nodig ik je uit voor de opening van 'The Observer Effect' een duo expositie bij GoMulan Gallery met werk van Matt Chaim de Groot en Joran van Soest. Vrijdag 6 november van 16:00 - 21:00 wordt de expositie corona-proof geopend.
In verband met de corona maatregelen mogen wij maximaal acht mensen tegelijk ontvangen in de galerie. RSVP naar info@gomulangallery.com om je aan te melden voor de opening. Laat ons weten hoe laat je zou willen komen en met hoeveel personen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

In de kunst wordt vaak verteld wat wel en niet kan. Veel bezoekers van galeries worden geacht zich naar bepaalde ongeschreven regels te gedragen, maar ook veel kunstenaars zijn niet vrij en worden geleid door academische tradities. Kunstenaars Joran van Soest en Matt Chaim de Groot laten in de duo expositie ‘The Observer Effect’ zien dat het anders kan. Door gebruik van zelf ontwikkelde technieken en combinaties van veel verschillende media treden zij buiten de gebaande paden. Het resultaat is een verzameling van dromerige beelden waarvan moeilijk te achterhalen is waar het nou eigenlijk van is gemaakt.

Matt Chaim de Groot (1969) ontwikkelde een techniek waarbij hij zijn foto’s smelt in epoxy. Door verschillende foto’s achter elkaar te bevestigen creëert hij diepte.
De foto's te zien in de expositie gaan over het land waar Matt is opgegroeid en in dienstplicht heeft gezeten: Israël.
Via road 98 reisde hij naar de frontlinie, de grens tussen Syrië en de Golanhoogte. Vanaf 1973 kent deze grens op papier een staak het vuren maar de werkelijkheid lijkt anders te zijn. Voor Matt heeft deze plek meerdere betekenissen. Het is een plek waar hij thuis is en een plek vol conflict.

Van 1996 - 2000 studeerde Matt aan de Fotoacademie Amsterdam. Later van 2000 tot 2004 studeerde hij Fine Art aan de Gerrit Rietveld Academie. Al snel na zijn studie begon Matt met het lesgeven en coachen van jonge kunstenaars, aan de Fotoacademie.
Met zijn onconventionele technieken onderwijst Matt aan de Fotoacademie in Amsterdam.

Joran van Soest (1994) toont in zijn werk de dualiteit van het bestaan: wie ben jij in relatie tot een ander. Door het vermengen van diverse kunsttechnieken creëert hij collages en sculpturen. Hierin zijn onder meer zeppelins, mensfiguren en menselijk verlangen verwerkt.
Joran was begin dit jaar te zien met een eigen overzichtstentoonstelling in het Noordbrabants Museum.

In aanloop naar het Amsterdam Art Weekend zal het werk van Joran niet alleen in de GoMulan Gallery te zien zijn maar ook in een korte pop-up expositie in het huis van kunstverzamelaar Robert van Ancum. De expositie maakt onderdeel uit van 'GoWest'. Dit is een project waarbij een aantal veelbelovende jonge kunstenaars op uitnodiging van de Arts Council van Los Angeles zullen exposeren in het Palm Springs Art Museum (gepland in 2021).

ENG
I would like to invite you to the opening of 'The Observer Effect' a duo exhibition at GoMulan Gallery with works by Matt Chaim de Groot and Joran van Soest. Friday November 6th from 16:00 - 21:00 the exhibition will be opened corona-proof.
Because of the corona measures we may receive a maximum of eight people at the same time in the gallery. RSVP to info@gomulangallery.com. Please, lus know what time you would like to come and with how many guests. We will contact you as soon as possible.

In the artworld is often told what can and cannot be done. Many gallery visitors are supposed to behave according to certain unwritten rules, but many artists are not free either and act according traditional academical traditions as well. Artists Joran van Soest and Matt Chaim de Groot show in the exhibition 'The Observer Effect' that things can be done differently. By using self-developed techniques and combinations of many different media they go off the beaten track. The result is a collection of dreamlike images of which it is difficult to find out what it is actually made of.

Matt Chaim de Groot (1969) developed a technique in which he melts his photos in epoxy. By attaching several layers he creates depth. The photographs on view in the exhibition are about the country where Matt grew up and served his military service: Israel.
Via road 98 he travelled to the front line, the border between Syria and the Golan Heights. Since 1973 this border has had a ceasefire on paper, but reality seems to be different. For Matt this place has several meanings. It is a place where he is at home and a place full of conflict.

From 1996 - 2000 Matt studied at the Fotoacademie Amsterdam. Later from 2000 to 2004 he studied Fine Art at the Gerrit Rietveld Academy. Soon after his studies Matt started teaching and coaching young artists at the Fotoacademie.
With his unconventional techniques Matt teaches at the Fotoacademie in Amsterdam.

Joran van Soest (1994) shows in his work the duality of existence: who are you in relation to another. By mixing various art techniques he creates collages and sculptures. These include zeppelins, human figures and human desire. At the beginning of this year Joran was shown with his own retrospective in the North Brabant Museum.

During the Amsterdam Art Weekend, Joran's work will not only show his work in the GoMulan Gallery but also in a pop-up exhibition in the house of art collector Robert van Ancum. The exhibition is part of 'GoWest'. This is a project in which a number of promising young artists will exhibit at the Palm Springs Art Museum (planned for 2021) at the invitation of the Arts Council of Los Angeles.