RITUELEN & BEZWERINGEN | RITUALS & INCANTATIONS

Graag nodigen wij u uit voor de expositie 'RITUELEN & BEZWERINGEN' met werk van Gijs
Assmann, Jonat Deelstra en Rinke Nijburg. De expositie opent op zaterdag 30 januari om 18.00 uur op de Instagram van GoMulan Gallery.

De exposerende kunstenaars zullen tijdens de opening kort hun werk toelichten. De expositie loopt tot en met zondag 7 maart 2021.


Gijs Assmann (1966), Jonat Deelstra (1971) en Rinke Nijburg (1964) zijn door respectievelijk
Sander Creman, Mulan Go en Marie Jeanne de Rooij uitgenodigd vanwege hun fascinatie voor uiteenlopende culturele en religieuze rituelen en helende bezweringen. De drie kunstenaars nemen in hun praktijk de diepgewortelde overlevingsdrive van de mens als individu en sociaal dier onder de loep via ontregeling van vaak dichtgeslibde, of aantrekkelijk ‘vreemde’ rituelen, het verleggen van sociale codes en zgn. ‘beschaafde’ gewoontes, en het inzetten op nieuwe
bezweringen.  
 
Sander Creman en Marie Jeanne de Rooij werkten eerder samen bij Galerie Nouvelles Images (NI), de gerenommeerde Haagse galerie die in 2018 haar deuren sloot. Mulan Go liep in die
laatste fase stage bij NI. 

 
Mensen zijn ondanks een hang naar individualisering – wanneer het welvaren dat tenminste toelaat - uiteindelijk toch vooral sociale wezens; sociaal in de zin van je willen en
noodgedwongen ook moeten verhouden tot de wereld om je heen, in feite uit praktisch lijfsbehoud. A-sociaal gedrag, is meestal een vorm van ongezond want contraproductief egoïsme, terwijl ‘gezond’ – want effectief - egoïsme perfect zelfzuchtig de sociale ader in ons weet aan te
boren. 
 
De mens is weliswaar een eenzaam en op zichzelf teruggeworpen creatuur te midden van een buitenwereld die natuur-neutraal ook t.o.v. de mens staat, maar vanuit het bewustzijn van de
mens zelf ervaren wordt als mogelijk vijandig, onwelwillend, liefdeloos, bedreigend, wreed, kil,
grillig, onpeilbaar, ongewis. Het sociale contract dat we met de ander afsluiten betekent betere kansen op overleven. De behoefte aan verhalen, nieuws, broodje-aap geruchten (het oude fake
news!?), mythes, sprookjes, geschiedenis, enz. versterkt die binding tussen al die solitaire
wezens evenals allerlei bezweringsrituelen die controle willen afdwingen over een gedeelde angst of dreiging. Verhalen en rituelen zijn dan ook een vaste constante in het menselijk bedrijf
door de eeuwen heen.
 
We cultiveren ook die groepsvorming en maken ieder voor zich deel uit van heel wat zich nadrukkelijk onderscheidende subgroepjes: politieke partijen, religies, sektes, bendes, -ismes, culturele stromingen, trends, clubs, etc. die de beproefde rituelen en codes versterken,
aanscherpen en bijsturen.  2020 was een uitgelezen jaar om dat sociale bezweringsgen een nieuwe boost te geven; Corona veroverde vanuit de coulissen in een keer het wereldtoneel en dat bood ongekende
mogelijkheden om sociaal te excelleren. Wat daarvan zal beklijven is de vraag.
 

GIJS ASSMANN (Roosendaal, 1966) toont in ‘RITUELEN & BEZWERINGEN’ sculpturen en
tekeningen uit de periode 2017-2020 die refereren aan de menselijke emoties, geboorte, dood en
vergankelijkheid, de facts of life. Bijbelse thematiek gaat hand in hand met alledaagse rituelen, en resulteren in werk dat varieert van rauw en indringend tot gevoelig en poëtisch. De maagd Maria vormgegeven in gelaagde glassculpturen naast tekeningen en collages met seks, liefde en zonde als onderwerp.
In de woorden van Gijs Assmann: “Ik zie scheppen als een zintuiglijk en hands-on avontuur waar persoonlijke, menselijke en dus maatschappelijke waarden op het spel staan.”
Assmann is een veelzijdig kunstenaar die het onderzoek naar en de toepassing van zeer uiteenlopende materialen als brons, aluminium, tin, hout, textiel, keramiek en glas in zijn sculpturen
en ruimtelijke installaties niet schuwt. Acrylverf, aquarel, potlood en pen vormen de basis voor zijn
tekeningen en collages. Daarnaast is hij actief als sieraadontwerper.
Gijs Assmann is opgeleid aan achtereenvolgens de AKI te Enschede (1985-1990), de
Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (1991-1993), en het Europees Keramisch Werkcentrum in ’s-Hertogenbosch (1995 + 1997). In 1998 won Assmann de Jeanne Oostingprijs voor aquarelleerkunst.

JONAT DEELSTRA 
Tijdens de expositie laat Jonat Deelstra (Haarlem, 1991) zijn nieuwe serie met keramische beelden en olieverfschilderijen zien, ‘Uitvaartcentrum de Noordzee’. 
De serie geeft een futuristische en vindingrijke kijk op het begraven van menselijke resten. 
Deelstra stelt voor om begraafplaatsstructuren te plaatsen in de Noordzee waarop koraal en anemonen zich kunnen vestigen: “Door een steeds warmer klimaat kan er de komende honderd
jaar in de Noordzee een enorme hoeveelheid koraal groeien. Maar omdat de zee letterlijk kaal is gevist kunnen deze organismen zich nog niet vestigen. Door structuren in zee te plaatsen kunnen wij zorgen voor hergeboorte.” In 2018 is de eerste aanzet al gedaan, in de Noordzee zijn windturbines geplaatst. Het is de bedoeling dat tussen deze windturbines een koraalrif ontstaat
en een nieuw begrafenisritueel. 
 
Deelstra woont en werkt nu ruim tien jaar in Amsterdam. In 2017 haalde Deelstra zijn Bachelor in Illustratie aan de HKU. Sindsdien werkt hij voornamelijk als schilder, maar ook grijpt hij graag naar nieuwe materialen. Zo bouwt hij installaties, maakt hij tekeningen, houtsnedes, keramisch
werk en animaties. Het werk van Deelstra is maatschappelijk en reflecteert op actuele thema’s zoals migratie, discriminatie maar ook klimaatverandering. 
Jonat Deelstra studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht (2014 - 2017). Eerder was zijn werk te zien in verschillende galerie exposities en op Big Art 2020 en nam hij
deel aan verschillende residenties: GinDS residency, Broedplaats Bogota. Zijn werk wordt op dit moment tentoongesteld in het Krona Museum te Uden.

 
RINKE NIJBURG (Lunteren, 1964) buigt zich in zijn werk over de vraag wat het precies betekent
mens te zijn die zich verhoudt tot het dierlijke instinct enerzijds en het goddelijke en het kosmische anderzijds. Religie is dan ook een belangrijke inspiratiebron voor zijn schilderijen, tekeningen, mixed media en installaties; in zijn werk verbindt Nijburg culturele uitingen en
erfgoed in de breedste zin, religie, mythologie, filosofie, strips, film, sprookjes èn de
maatschappelijke actualiteit, tot een fascinerende particuliere kosmologie. Hoewel van huis uit
protestant, vindt Nijburg in de iconografie en de beeldrijke tradities van het katholicisme volop
inspiratie evenals de laatste jaren in Oosters religieus gedachtengoed zoals boeddhisme en
hindoeïsme. 
 
Rituelen en bezweringen zijn vertrouwd terrein voor Nijburg, want bevreemdende mystieke gebaren, houdingen en scenes in de schilderkunst fascineren Rinke Nijburg: “De titel RITUELEN rijmt uiterst merkwaardig met al die op schoot scenes ... Hou in gedachten dat de Pietà, ‘De gitaarles’ van Balthus en de Gnadenstuhl me al zeer lang bezighouden.” (NB: Een genadestoel is
een voorstelling van de Heilige Drievuldigheid in de christelijke iconografie.) Want wat doen deze en andere rituelen vastgelegd op doek en met verf met de toeschouwer en met de maker, zo vraagt hij zich af.  Wat vertellen de oude, nieuwe en ge-update rituelen waar we ons van bedienen over onze rol in een wellicht mystiek geheel waar rituelen chaos bezweren en het niet alles weten een bijzondere schoonheid en troost geven?  Rinke Nijburg studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem (1982-1987), Ateliers Arnhem (1990-1991) en de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam (1993-1994). Hij behoorde tot de winnaars van de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst (1992), de Buning
Brongers Prijzen (1994), de Prix de Rome (1998) en de Gelderland Grafiekprijs (1999).
 
 

RITUELEN & BEZWERINGEN | RITUALS & INCANTATIONS: 
Gijs Assmann | Jonat Deelstra | Rinke Nijburg  

30 januari t/m 7 maart 2021
Openingstijden (onder voorbehoud)
Donderdag 16.00 – 19.00 uur
Vrijdag 16.00 – 19.00 uur
Zaterdag 12.00 – 18.00 uur
Zondag 12.00 – 18.00 uur
En op afspraak 
 
GOMULANGALLERY 
Van Ostadestraat 43-a, Amsterdam
www.gomulangallery.com

Voor info Gijs Assmann: Sander Creman,
06 16 55 90 98, sandercreman.adp@gmail.com
Voor info Jonat Deelstra: Mulan Go,
06 18 98 98 15, info@gomulangallery.com
Voor info Rinke Nijburg: Marie Jeanne de Rooij,
06 54 36 13 90, mjf@xs4all.nl 

ENG
We are happy to invite you to the exhibition ‘RITUALS & INCANTATIONS’ presenting works

of Gijs Assmann, Jonat Deelstra and Rinke Nijburg.

The exhibition will open Saturday the 30 th of January 2021 at 18:00 via the Instagram
account of GoMulan Gallery where the participating artists will talk briefly about their
work in the exhibition. The show will run through Sunday the 7 th of March 2021.
Gijs Assmann (1966), Jonat Deelstra (1971) and Rinke Nijburg (1964) have been invited
respectively by Sander Creman, Mulan Go and Marie Jeanne de Rooij because of their
fascination for different and diverse cultural and religious rituals and incantations. In their
art practice all three artists love to take a closer look at the deep-seated human urge to
survive as an individual but also as a social being, disrupting often obsolete, or attractive
‘strange’ rituals, shifting social codes and so called ‘civilized’ habits, and trying to evoke
new incantations.

 

Sander Creman and Marie Jeanne de Rooij collaborated earlier at Gallery Nouvelles
Images (NI), the renowned gallery based in The Hague which closed its doors in 2018.
Mulan Go worked as a trainee at Nouvelles images almost to the very end. Despite hankering for individualization - whenever prosperity allows it – people ultimately tend to be above all social beings; social as in the sense of wanting and necessarily also having to relate to the world around you, basically out of practical personal preservation.
Asocial behaviour is mostly a way of unwholesome - because in fact counterproductive -
egoism, while on the other hand ‘wholesome’, effective egoism perfectly knows how to
selfishly tap into our social vein.
Although a human being is a lonely creature amidst the outer world that is at best nature-neutral opposite man and is perceived from the viewpoint of humankind as possibly hostile, unwilling, heartless, threatening, cruel, cold, capricious,
unfathomable, unknown. The social bonds that we establish with one another,
might mean better chances to survive.
The need to tell stories, the craving for news, urban legends and rumors (the old
fake news from the past?), myths, fairy-tales, history, etc. reinforce the bond
between all of us solitary creatures, but also all sorts of rituals conjuring control

over the fears and threats we share. Stories and rituals can certainly be considered
as a fixed and treasured constant in society through the centuries.
We also love to cultivate the groups we adhere to and each and every one of us is part of a few or many pointedly distinctive subgroups: political parties, religions, sects, gangs, -isms, cultural movements, clubs, etc. which strengthen, enhance and
adjust the approved rituals and codes. 
2020 provided the perfect opportunity to test and boost our ritualistic gene. Covid-
19 conquered the world stage and gave ample and unprecedented possibilities to
excel socially. What will stick the future will tell.

GIJS ASSMANN (Roosendaal, 1966) will show in RITUALS & INCANTATIONS sculptures and
drawings made during the period 2017-2020 which refer to human emotions, birth, death
and transience, in short, the facts of life. Exploring biblical themes along with everyday rituals result in works varying from raw and pervasive to sensitive and poetic. The virgin
Mary envisioned in layered glass sculptures next to drawings and collages with sex, love
and sin as subjects.
In Gijs Assmann’s own words: “I see creating as a sensory and hands-on adventure in which
personal, human and therefore societal values are at stake.”
Assmann is a versatile artist who doesn’t shy away from extensive research and exploring
new ways to apply materials such as bronze, aluminum, tin, wood, textiles, ceramics and glass for his sculptures and spatial installations. Acrylic paint, watercolor, pencil and pen are the basic tools and materials for his drawings and collages. Besides being a visual artist, he is also a jewelry designer.
Gijs Assmann studied at AKI - Enschede (1985-1990), Rijksakademie van beeldende
kunsten, Amsterdam (1991-1993), and the European Ceramic Workcentre Support at ’s-Hertogenbosch (1995 + 1997).
In 1998 Assmann won the Jeanne Oosting Award for Watercolor.

In the ‘RITUALS & INCANTATIONS’-exhibition JONAT DEELSTRA (Haarlem, 1991) is presenting a new series called, ‘Uitvaartcentrum de Noordzee’ (‘Funeral Home North Sea’)
made of ceramic sculptures and oil-paintings. The series introduces a new futuristic and
ingenious perspective on burying human remains.
Deelstra suggests to make funeral home structures in the North Sea on which coral and sea anemones can grow: “Due to an increasing warmer climate an enormous load of coral has
the chance to develop in the next hundred years in the North Sea. Since overfishing left
the sea literally almost barren, these organisms cannot settle yet. By placing structures in
the sea, we can take care of rebirth.” The first effort to achieve this aim occurred in 2018
when wind turbines were built in the North Sea. So just imagine that in between these
wind turbines a coral reef will arise together with a new funeral ritual.
Over more than a decade Deelstra lives and works in Amsterdam. In 2017 Deelstra received his Bachelor degree in Illustration at HKU. Since then, he mainly works as a painter, but he is also interested in exploring new materials and so he is also building installations, he draws and makes woodcuts and ceramics and he creates animations. Deelstra’s work is socially infused and reflects on current issues such as migration, discrimination and climate change.

Jonat Deelstra studied at Hogeschool voor de Kunsten (HKU), Utrecht (2014 - 2017).
Earlier his work was shown at several galleries and Big Art (2020). He worked at residencies
such as GinDS residency, Broedplaats Bogota. At this moment Deelstra’s work is also shown
at Krona Museum (Uden).

RINKE NIJBURG (Lunteren, 1964) focuses in his work on the question what it means exactly
to be a human being who seeks to relate to his bestial instincts on the one hand and the
divine and the cosmic powers on the other hand. Religion therefore is an important source
of interest for his paintings, drawings, mixed media works and installations. In his work
Nijburg forges cultural tokens and heritage in the broadest sense - religion, mythology,
philosophy, comics, film, fairytales but also social current affairs – into a fascinating
cosmology all his own.
Although raised a Protestant, Nijburg finds abundant inspiration in the iconography and
ornate traditions of Catholicism and also during the last few years in Eastern ideas and
beliefs such as Buddhism and Hinduism.
 
Rituals and incantations are familiar territory for Nijburg, for astonishing mystical gestures, postures and scenes in painting fascinate Rinke Nijburg: “The title RITUALS rhymes remarkably well with all these on-the-lap-sitting scenes … Keep in mind that the Pietà, Balthus’ ‘The Guitar lesson’ and the Gnadenstuhl have been occupying me for a long time.” (NB: A ‘mercy seat’ is a representation of the Holy Trinity in the Christian
iconography.)
Because what do all these and other rituals captured on canvas with paint convey to the
viewer and the maker of these images, Nijburg asks himself. What stories these old, new
and updated rituals which we use, are telling us about our role in a possibly mystical whole
in which rituals exorcise chaos and grant the notion of not-knowing-everything a special
beauty and comfort?
Rinke Nijburg studied at Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem (1982-1987), Ateliers Arnhem (1990-1991) and Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam (1993-1994).
He was one of the winners of the Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst (1992), Buning Brongers Prijzen (1994), Prix de Rome (1998) and Gelderland Grafiekprijs (1999).
 

 
 
 

'RITUELEN & BEZWERINGEN | RITUALS & INCANTATIONS: 
Gijs Assmann | Jonat Deelstra | Rinke Nijburg  

30 January to 7 March 2021

 
 

Opening hours (with reservation)
Thursday 16:00 – 19:00
Friday 16:00 – 19:00
Saturday 12:00 – 18:00
Sunday 12:00 – 18:00
And by appointment
 
GOMULANGALLERY 
Van Ostadestraat 43-a, Amsterdam
www.gomulangallery.com

 
 

Further information:
Gijs Assmann: Sander Creman,
06 16 55 90 98, sandercreman.adp@gmail.com
Jonat Deelstra: Mulan Go,
06 18 98 98 15, info@gomulangallery.com
Rinke Nijburg: Marie Jeanne de Rooij,
06 54 36 13 90, mjf@xs4all.nl