'Dictatuur' Expo

NL
Graag nodig ik u uit voor de nieuwe expositie bij GoMulan Gallery met werk van Tobias Asser, Jonat Deelstra en Matt de Groot. De expositie 'Dictatuur' opent op 4 september van 16:00 tot en met 21:00. Maximaal acht bezoekers leggen met gepaste afstand een vaste route door de galerie af. Als er geen wijnglazen meer bij de ingang staan zal je even moeten wachten. RSVP door te mailen naar info@gomulangallery.com
De scheidingslijn tussen democratie en dictatuur lijkt soms te vervagen. Kunstenaars Tobias Asser, Matt de Groot en Jonat Deelstra onderzoeken wat het betekent dat tegenwoordig autoritaire leiders zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Filippijnse president Rodrigo Duterte en de Hongaarse premier Viktor Orbán worden gekozen door een meerderheid van de stemmers. Terwijl ook de regeringsperiode van Trump als populistische autoritaire organisatie in de VS ‘democratisch’ verlengd dreigt te worden. Neemt de polarisatie, tussen bevolkingsgroepen ook in Nederland toe? Hebben we invloed op deze ontwikkeling? Wat zijn onze en hun reacties op deze gebeurtenissen? Daarover gaat de expositie ‘Dictatuur’. In de nieuwe schilderijen serie van Jonat Deelstra heeft de kijker het voor het zeggen. Jonat schildert aan de hand van een vragenlijst. Hierin kan de websitebezoeker invullen wat hij moest schilderen, in welke kleuren, met welk materiaal, hoelang hij er over moet doen en zelfs wat hij mag eten en drinken tijdens het schilderen. Het eindresultaat is te bewonderen in de galerie. De vragenlijst is nog in te vullen tot en met 28 augustus 2020. Kunstenaar Tobias Asser roept in zijn werk op tot kritisch denken. Zo beeldt hij door te schilderen en met gebruik van een Xerox printer figuren af die blindelings bevelen opvolgen. Daarnaast protesteert hij met de ‘ik roep NEE vogel’: een vogelfiguur afgebeeld op een poster die luidkeels ‘Nee’ roept. Tobias: ‘binnenkort zal de vogel door heel Amsterdam te zien zijn.’ Eerder verspreidde hij een poster met de tekst: ‘Ik ben de koning’ waarmee hij zich uitsprak tegen het koningshuis. Kunstenaar Matt de Groot vergroot in zijn werk beelden uit die stereotyperend zijn voor een dictator. Denk hier bij aan heftige handgebaren, muntstukken en vlaggen met het gezicht van de dictator. Matt maakt voor zijn foto’s gebruik van een zelf ontwikkelde techniek waarbij de foto (inkt) in epoxy wordt gesmolten.
ENG
I would like to invite you to the new exhibition at GoMulan Gallery with work by Tobias Asser, Jonat Deelstra and Matt de Groot. The exhibition 'Autocracy' will open on 4 September from 16:00 to 21:00. A maximum of eight visitors will follow a fixed route through the gallery with an appropriate distance. If there are no more wine glasses at the entrance you will have to wait a while. RSVP to info@gomulangallery.com The dividing line between democracy and autocracy sometimes seems to blur. Artists Tobias Asser, Matt de Groot and Jonat Deelstra investigate what it means that nowadays authoritarian leaders such as the Turkish president Recep Tayyip Erdogan, the Philippine president Rodrigo Duterte and the Hungarian prime minister Viktor Orbán are elected by a majority of voters. While Trump's period of government as a populist authoritarian organisation in the US is also in danger of being 'democratically' extended. Is the polarisation between population groups also increasing in the Netherlands? Do we have influence on this development? What are our and their reactions to these events? That is what the exhibition 'Autocracy' is about. In Jonat Deelstra's new series of paintings, the viewer is in control. Jonat paints on the basis of a questionnaire. In this questionnaire the website visitor can fill in what he had to paint, in which colours, with which material, how long he has to take and even what he is allowed to eat and drink while painting. The final result can be admired in the gallery. The questionnaire can still be completed until 28 August 2020. Artist Tobias Asser calls for critical thinking in his work. For example, by painting and using a Xerox printer, he depicts figures who blindly follow orders. He also protests with the 'I shout NO bird': a bird figure depicted on a poster that shouts loudly 'No'. Tobias: 'Soon the bird will be seen all over Amsterdam'. Earlier he distributed a poster with the text: 'I am the king' in which he spoke out against the royal family.Artist Matt de Groot enlarges in his work images that are stereotyping for a dictator. Think here of violent hand gestures, coins and flags with the face of the dictator. For his photographs Matt uses a self-developed technique in which the photograph (ink) is melted in epoxy.
Exhibition 'Dictatuur'
4 september - 27 september
16:00 - 21:00


Contact GoMulan Gallery
Mulan Go
E: info@gomulangallery.com
T: +31 6 18989815


Adress
Van Ostadestraat 43A
Amsterdam


Opening Hours
Thursday & Friday | 16.00 - 19.00
Saturday & Sunday | 12.00 - 18.00
On appointmen